Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów

Połączenie spółek z o.o. następuje przez przejęcie całego majątku metodą łączenia udziałów. W jaki sposób podwyższyć kapitał zakładowy o nowe udziały dla wspólnika? Czy do ujęcia aktywów i pasywów w księgach rachunkowych zastosować konto 24 – imienne konto udziałowca, czy raczej konto 249 – rozliczenie połączenia spółek?

Zasady łączenia się spółek regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (tytuł IV dział I. "Łączenie się spółek"). Wynika z nich m.in., że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie spółek może być dokonane:

1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie),

2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Zasady rozliczenia połączenia spółek handlowych w księgach rachunkowych regulują przepisy rozdziału 4a "Łączenie się spółek" ustawy o rachunkowości. Stanowią one, że metoda łączenia udziałów może być stosowana w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców. W szczególności dotyczy to łączenia się spółek zależnych w sposób bezpośredni lub pośredni od tej samej jednostki dominującej, jak również w razie połączenia jednostki dominującej niższego szczebla z jej jednostką zależną (art. 44a ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Za dzień połączenia spółek uważa się – stosownie do art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości – dzień wpisania połączenia do KRS właściwego dla siedziby odpowiednio spółki przejmującej albo nowo zawiązanej. Określona w art. 44c ustawy o rachunkowości metoda polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń.

Przy zastosowaniu tej metody rozliczenia połączenia spółek wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek został przeniesiony na inną spółkę. Po dokonaniu tego wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki, koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów (art. 44c ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Wyłączeniu polegają również:

1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze łączących się spółek,

2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed połączeniem między łączącymi się spółkami,

3) zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed połączeniem między łączącymi się spółkami, zawarte w wartościach podlegających łączeniu aktywów i pasywów.

Ustawa o rachunkowości zezwala na niedokonywanie wyłączeń, o których mowa w pkt 2 i 3, w sytuacji gdy nie wpłynie to na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek.

W przypadku rozliczenia połączenia metodą łączenia udziałów, wszystkie koszty poniesione w związku z połączeniem, w tym również koszty organizacji poniesione przy założeniu nowej spółki lub koszty podwyższenia kapitału spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek, zalicza się do kosztów finansowych w dacie ich poniesienia (art. 44c ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Kwestię dotyczącą sposobu podwyższenia kapitału zakładowego o nowe udziały dla wspólnika w związku z połączeniem spółek, proponujemy prześledzić na poniższym, znacznie uproszczonym przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

Dwie spółki z o.o. ("A" i "B") spełniają kryteria dla rozliczenia transakcji połączenia metodą łączenia udziałów. Połączenie tych spółek nastąpi w drodze przeniesienia majątku spółki "B" na spółkę "A". Uproszczone wartości księgowe spółek przedstawia poniższa tabela.

Spółka "A" Spółka "B"
Aktywa 2.050.000 zł 610.000 zł
Pasywa 2.050.000 zł 610.000 zł
w tym
kapitał zakładowy 600.000 zł 400.000 zł

W zamian za przejęte udziały spółki "B", spółka "A" wyemituje udziały o wartości nominalnej równej: 550.000 zł. Po wyłączeniu kapitału zakładowego spółki "B" różnica między sumą aktywów a pasywów może zostać odniesiona na specjalnie utworzony w tym celu kapitał rezerwowy. Jak już bowiem wskazano wyżej, po dokonaniu wyłączenia kapitału zakładowego odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie wskazuje jaki konkretnie ma być to kapitał, można – naszym zdaniem – przyjąć założenie, że jest to kapitał rezerwowy.

II. Ustalenie kapitału zakładowego połączonego podmiotu w cenie nominalnej:

1. Kapitał zakładowy spółki "A":  600.000 zł,
2. Kapitał zakładowy spółki "B":  400.000 zł,
3. Wyłączenie kapitału zakładowego spółki "B":  – 400.000 zł,
4. Emisja dodatkowych udziałów według wartości nominalnej:  550.000 zł,
___________
5. Razem kapitał zakładowy:  1.150.000 zł.

III. Wartości księgowe aktywów i pasywów po połączeniu:

Zsumowane wartości księgowe aktywów i pasywów spółek "A" i "B", dokonane wyłączenia i wartości aktywów i pasywów spółki "A" (po połączeniu) przedstawia poniższa tabela.

Spółka "A"
(wartości księgowe)
Spółka "B"
(wartości księgowe)
Suma
"A" + "B"
Wyłączenia Spółka "A"
(po połączeniu)
Aktywa 2.050.000 zł 610.000 zł 2.660.000 zł 2.660.000 zł
Pasywa
w tym
2.050.000 zł 610.000 zł 2.660.000 zł 2.660.000 zł
– kapitał zakładowy 600.000 zł 400.000 zł 1.000.000 zł – 400.000 zł 1.150.000 zł
dodatkowa emisja udziałów 550.000 zł
– kapitał rezerwowy – 150.000 zł – 150.000 zł

Naszym zdaniem do ujęcia aktywów i pasywów spółki "B" w księgach rachunkowych spółki "A" można zastosować konto 24 "Pozostałe rozrachunki", z analitycznym wyodrębnieniem konta 24-9 "Rozliczenie połączenia spółek".

Uwaga: Przepisy art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości wprowadzają możliwość niezamykania i nieotwierania ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki. Jeżeli spółki łączące się skorzystają z takiego uproszczenia, to rozliczenie połączenia metodą łączenia udziałów polegać będzie na połączeniu ksiąg rachunkowych spółki przejmującej i przejmowanej. Oznacza to, że na podstawie sporządzonego na dzień połączenia zestawienia obrotów i sald spółki przejmowanej w księgach spółki przejmującej zostaną ujęte wszystkie konta bilansowe oraz obroty kont wynikowych (jeżeli takie wystąpiły) od początku roku do dnia połączenia.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.