Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia

Nasza spółka z o.o. została włączona do innej spółki z o.o. metodą nabycia. Na jaki dzień powinniśmy zamknąć księgi rachunkowe naszej spółki?

W przypadku połączenia spółek drogą przejęcia jednej spółki przez drugą spółkę i rozliczania tego połączenia metodą nabycia, jednostka przejmowana zamyka swoje księgi rachunkowe na dzień przejęcia, tj. na dzień wpisu tego połączenia (przejęcia) do rejestru. Co istotne, z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych wiąże się – wynikający z przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości – obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zasady łączenia spółek kapitałowych (w tym spółek z o.o.) regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Według art. 492 § 1 K.s.h. połączenie spółek może nastąpić:

 • przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej – łączenie przez przejęcie,
   
 • przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki – łączenie się przez zawiązanie nowej spółki.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że połączenie spółek z o.o. nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku pytającej spółki (przejmowanej) na inną spółkę z o.o. (przejmującą). W świetle art. 493 § 2 K.s.h., za dzień połączenia przyjmuje się dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten powoduje wykreślenie spółki przejmowanej z rejestru.

Kwestię zamykania ksiąg rachunkowych regulują natomiast przepisy art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W przypadku połączenia jednostek nakładają one obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia następujących zdarzeń, m.in.:

 • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
   
 • na dzień poprzedzający dzień połączenia jednostek, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia.

Przepisy bilansowe przewidują co prawda możliwość rezygnacji z zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, jednak jest to możliwe jedynie wówczas, gdy w myśl ustawy o rachunkowości rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki (art. 12 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Warto przy okazji przypomnieć, iż dla celów bilansowych połączenie przez przejęcie może nastąpić:

 • metodą nabycia – przy której rozliczenie polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej, według ich wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia (art. 44b ust. 1 ustawy o rachunkowości) albo
   
 • metodą łączenia udziałów – przy której rozliczenie polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wymaganych wyłączeń (art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości).

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60