Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017

Odliczenie VAT z faktur sprzed transakcji połączenia spółek

Jeżeli sprzedawcy za dokonane dostawy i wyświadczone usługi zarówno przed dniem połączenia, jak i po dniu połączenia wskażą na fakturach wystawionych po dniu połączenia spółek jako nabywcę spółkę przejmowaną tj. podmiot, który faktycznie dokonał nabycia, pozostaje to bez wpływu na prawo spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takich faktur.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik (spółka przejmująca) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (czynny podatnik VAT) planuje połączenie z inną spółką z o.o. (spółka przejmowana - czynny podatnik VAT) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Podatnik wskazał, że począwszy od dnia następującego po dniu połączenia kontrahenci powinni wystawiać faktury wskazując jako nabywcę spółkę przejmującą, a nie spółkę przejmowaną i to bez względu na fakt, czy do dostawy towaru czy świadczenia usługi doszło do dnia, czy po dniu połączenia. Prawdopodobna jest jednak sytuacja, w której, pomimo przekazywanych kontrahentom informacji i instrukcji, kontrahenci po połączeniu będą wystawiali faktury dokumentujące dostawy i usługi świadczone zarówno przed, jak i po połączeniu, wskazując błędnie na fakturach jako nabywcę spółkę przejmowaną zamiast spółki przejmującej.

Na tym tle podatnik powziął wątpliwości, czy będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z tak wystawionych faktur. Według podatnika takie prawo będzie mu przysługiwało.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe przypomniał, że zagadnienie sukcesji podatkowej regulują przepisy art. 93-93e Ordynacji podatkowej. Jak stanowi art. 93 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Powołany przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1) innej osoby prawnej (osób prawnych),

2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Organ podkreślił, że na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej, spółka przejmująca wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa łączących się spółek, związane z prowadzoną przez te spółki działalnością gospodarczą. Sukcesja obejmuje także prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że spółka przejmująca będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu wystawionych po dniu połączenia na spółkę przejmowaną, w przypadku gdy prawo takie przysługiwało tej przejmowanej spółce.

Organ podatkowy wskazał, że faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego na potrzeby VAT. Określenie w fakturze jako nabywcy spółki przejmowanej nie wyłącza praw spółki przejmującej do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury, ponieważ o tym uprawnieniu decydują okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury, data połączenia spółek i przejęcia spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą.

Reasumując organ stwierdził, że spółce przejmującej będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, wystawionych na spółkę przejmowaną po dniu połączenia, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie o VAT przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa m.in. w art. 88 ustawy o VAT.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2017 r., nr 1462-IPPP2.4512. 971.2016.1.AM)

 Komentarz redakcji 

Omawiana interpretacja potwierdza, że fakt wystawienia faktur po dniu połączenia spółek, na których jako nabywcę wskazano spółkę przejmowaną, tj. podmiot, który faktycznie dokonał nabycia, nie ma wpływu na prawo spółki przejmującej do odliczenia VAT wynikającego z takich faktur.

W interpretacji zaprezentowano jednocześnie pogląd, że w takiej sytuacji na spółce przejmującej będzie ciążył jednak obowiązek korekty danych nabywcy umieszczonych na fakturach, której powinna dokonać w drodze wystawienia noty korygującej.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60