Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015

Podatkowe skutki łączenia się spółek

Spółka z o.o. B (spółka przejmowana) połączyła się z spółką z o.o. A (spółką przejmującą), przez przeniesienie całego majątku spółki B do spółki A, w zamian za udziały wydane wspólnikowi spółki przejmowanej. Kapitał zakładowy spółki A został podwyższony (spółka ta nie posiadała udziałów w spółce przejmowanej). Przed połączeniem udziały w obu tych spółkach w 100% posiadał ten sam podmiot - gmina miejska. Połączenie zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Czy w opisanym stanie faktycznym wystąpi dochód zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP? Jeżeli tak, to jaka będzie podstawa opodatkowania?

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku bowiem, kiedy połączenie spółek uzasadnione jest względami ekonomicznymi, a spółka przejmująca nie posiada udziałów (akcji) spółki przejmowanej, to niezależnie od przyjętego w "planie połączenia" oraz w "uchwale o połączeniu spółek" stosunku (parytetu) wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, spółka przejmująca nie jest obowiązana do wykazywania jakiegokolwiek dochodu.

Uzasadniając powyższe, wskazać na wstępie należy sytuacje, w jakich znajduje zastosowanie treść przywołanego w pytaniu art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP. Otóż przepis ten dotyczy skutków w podatku dochodowym, jakie - w przypadku łączenia lub podziału spółek będących podatnikami podatku dochodowego - mogą w następstwie tych operacji wystąpić po stronie spółki przejmującej majątek innej spółki uczestniczącej w połączeniu (majątek spółki przejmowanej) lub po stronie spółki przejmującej majątek spółki dzielonej. Wyjaśnić należy, iż w obu tych sytuacjach spółka przejmująca, w zamian za przejęty majątek tych spółek wydaje - co do zasady - własne udziały wspólnikom spółki przejmowanej lub spółki dzielonej oraz wydaje lub uzyskuje ewentualne dopłaty w gotówce. Własnych udziałów spółka ta nie będzie jednak wydawać wówczas, kiedy sama jest wspólnikiem spółki przejmowanej, gdyż sama sobie własnych udziałów wydawać nie może. W takiej zatem sytuacji, to jest kiedy spółka przejmująca posiada udziały w spółce przejmowanej, udziały te ulegają unicestwieniu i spółka ta wydaje własne udziały tylko ewentualnym pozostałym wspólnikom spółki przejmowanej (spółki łączonej lub dzielonej).

Treścią art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP ustawodawca określił skutki podatkowe w podatku dochodowym, jakie rodzić mogą obie te sytuacje, przy czym pkt 1 tego przepisu dotyczy przypadku, w którym spółka przejmująca bezpośrednio nie posiada udziałów w spółce przejmowanej, zaś pkt 2 przypadku, w którym spółka przejmująca posiada udziały spółki przejmowanej (dzielonej).

Z pytania wynika, że choć obie łączące się spółki były ze sobą powiązane osobą wspólnika, to jednak spółka przejmująca (spółka A) nie posiadała przed połączeniem udziałów w spółce przejmowanej (w spółce B). Zastosowanie znajduje zatem w omawianym przypadku treść art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, który stanowi, iż dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu (dochodu z udziału w zyskach osób prawnych) nadwyżka wartości otrzymanego przez tę spółkę majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych wspólnikowi lub wspólnikom spółki przejmowanej. Przypomnijmy, iż taka nominalna wartość udziałów przyznanych wspólnikowi lub wspólnikom spółki przejmowanej odpowiadać będzie tej części wartości majątku spółki przejmowanej, która - w związku z połączeniem tych spółek - przeznaczona zostanie na powiększenie kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Z przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP wynika zatem, iż niezależnie od tego, jaka część majątku spółki przejmowanej przeznaczona zostanie na powiększenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, a jaka zasili jej kapitał rezerwowy, czyli niezależnie od przyjętego - w związku z łączeniem się spółek - parytetu "wymiany" udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, w spółce przejmującej nie wystąpi jakikolwiek dochód, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż stosownie do treści przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej: "K.s.h."), łączenie się spółek kapitałowych wymaga wcześniejszego sporządzenia m.in. "planu połączenia", w którym - jedną z wymaganych informacji - będzie wskazanie przyjętego stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej (patrz: art. 498-502 K.s.h.).

Przy okazji omawiania skutków w podatku dochodowym będących następstwem połączenia spółek kapitałowych wskazać także należy, iż w takim przypadku dochód nie wystąpi również u wspólnika spółki przejmowanej uzyskującego udziały w spółce przejmującej. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP, w przypadku połączenia lub podziału spółek będących podatnikami podatku dochodowego, do przychodów wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej nie podlega zaliczeniu wartość nominalna udziałów przydzielonych temu wspólnikowi przez spółkę przejmującą.

A zatem opisane w pytaniu łączenie spółek jest podatkowo neutralne, gdyż nie rodzi ono bezpośrednio żadnych skutków w podatku dochodowym - zarówno po stronie łączących się spółek, jak i po stronie wspólnika spółki przejmowanej. Ustawodawca poczynił jednak w treści art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP zastrzeżenie, iż taka podatkowa neutralność łączenia nie wystąpi wówczas, kiedy połączenie nie nastąpiło z ekonomicznie uzasadnionych przyczyn, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania podatkiem dochodowym. Nie określił jednak, jak w takiej sytuacji, kiedy głównym bądź jednym z głównych celów łączenia lub podziału spółek było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania podatkiem dochodowym, skutki te należy oceniać.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60