Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017

Nabycie przez udziałowca majątku likwidowanej spółki

Jestem głównym udziałowcem spółki z o.o. Praktycznie nie prowadzi ona już działalności. Chcę zlikwidować spółkę. W skład jej majątku wchodzi nieruchomość, którą chciałbym przejąć do prywatnego majątku. Umowa spółki milczy w tej kwestii. Czy możliwe jest jej nieodpłatne przeniesienie na moją rzecz w ramach postępowania likwidacyjnego? Jeżeli tak, czy czynność taka będzie podlegała PCC?

Nabycie przez udziałowca majątku likwidowanej spółki
rys. Nabycie przez udziałowca majątku likwidowanej spółki

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wprost możliwości podziału majątku likwidowanej spółki z o.o. w naturze. Nie oznacza to, że nie ma takiej możliwości. Trzeba jednak pamiętać, iż zasadą jest, że majątek likwidowanej spółki z o.o. jest upłynniany (art. 282 § 1 zd. 1 K.s.h.). Zaś uzyskane środki służą przede wszystkim spłaceniu (zabezpieczeniu) wierzycieli (por. art. 279, art. 285, art. 287 K.s.h.). Jeżeli jakieś kwoty pozostaną po spłaceniu zobowiązań, wówczas podlegają podziałowi między wspólników przy zachowaniu wymogów określonych w art. 286 § 1 K.s.h. (zob. też art. 286 § 2-3 i art. 174 § 3 K.s.h.). Kodeksową regułą jest, że podział majątku wspólników następuje w pieniądzu. Jeżeli zatem zgodnie ze sprawozdaniem likwidacyjnym po spłaceniu (zabezpieczeniu) wierzycieli istnieje majątek, który podlega podziałowi pomiędzy wspólników, wówczas przysługuje im roszczenie o wypłatę przypadającej na danego wspólnika kwoty likwidacyjnej.

W doktrynie nie ma zgodności co do dopuszczalności dokonania rozliczenia ze wspólnikami spółki poprzez przyznanie im składników majątku likwidowanej spółki. Przeważa stanowisko opowiadające się za taką możliwością. Zadośćuczynienie wspomnianemu wcześniej roszczeniu wspólnika o wypłatę przypadającej na niego kwoty likwidacyjnej może nastąpić w gotówce bądź w drodze wydania określonego świadczenia niepieniężnego, o ile wspólnik wyrazi na to zgodę (art. 453 Kodeksu cywilnego). Stosowne ustalenia mogą być zawarte w czasie likwidacji bądź wcześniej w umowie spółki. Przy tym skuteczność takich ustaleń zależy od tego, czy nie naruszają one uprawnień wierzycieli likwidowanej spółki. Dodatkowo w komentarzach do K.s.h. podkreślane jest, że zgoda na rozdysponowanie składników majątkowych w spółce w naturze może prowadzić do uniemożliwienia spłat odpowiadających proporcjom wynikającym z udziałów. Jeśli taka sytuacja by zaistniała, wówczas konieczna byłaby zmiana umowy spółki i zgoda wszystkich wspólników, których udział w majątku zmniejszyłby się w stosunku do udziału proporcjonalnego.

Przeniesienie nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego (art. 2 K.s.h. i art. 155 § 1 K.c., por. postanowienie SO w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. akt II Ca 1522/16). Czynność taka nie podlega PCC (patrz ramka).


W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.


Pamiętać należy, aby przed wykreśleniem spółki z KRS nastąpił wpis nowego właściciela w księdze wieczystej, tak aby mieć pewność, że sąd wieczystoksięgowy pozytywnie rozpatrzy wniosek. Trzeba bowiem zadbać o ważne przeniesienie majątku likwidowanej spółki. Zgodnie z art. 25e ust. 1 ustawy o KRS (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.) Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa z chwilą wykreślenia z KRS mienie pozostałe po wykreślonym podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ.

Nabycie przez udziałowca w związku z likwidacją spółki jej majątku likwidacyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC po stronie udziałowca, bowiem czynność ta nie mieści się w katalogu czynności ściśle wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC.

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr 0114-KDIP3-2.4014.10.2017.1.LS

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60