Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016

Wydzielenie ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółka z o.o. prowadzi działalność, która koncentruje się w dwóch miastach. Udziałowcy chcą podzielić ją w ten sposób, że część majątku zostanie wyodrębniona i będzie wniesiona do nowej spółki z o.o. Czy ta nowa spółka będzie kontynuowała prawa i obowiązki otrzymanej części przedsiębiorstwa?

Podział spółki z o.o. może nastąpić przez przeniesienie części jej majątku na istniejącą bądź nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie). W procedurze tej kluczowy dokument to plan podziału (art. 534 K.s.h.). Musi on zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.


Spółka z o.o. może być podzielona na dwie albo więcej spółek kapitałowych.


Z dniem wydzielenia spółka nowo zawiązana powstała w związku z podziałem wstępuje w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 1-2 K.s.h.).

Zasady odpowiedzialności za zobowiązania w razie podziału spółki wskazuje art. 546 K.s.h.

Jeżeli przenoszony majątek stanowić będzie zorganizowaną części przedsiębiorstwa, wówczas zastosowanie będzie miał także art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Zgodnie z nim osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Na mocy art. 93d przepisy jej art. 93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Z kolei art. 93e Ordynacji podatkowej przewiduje, że przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Art. 93c i art. 93e Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio do należności z tytułu składek do ZUS.

www.KodeksSpolek.pl - Łączenie i podział spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60