Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015

Sytuacja spółki jawnej po przekształceniu ze spółki cywilnej

Wspólnicy spółki cywilnej przekształcili ją w jawną. Zmodyfikowana została nazwa spółki. NIP i REGON ani wielkość udziałów nie uległy zmianie. Wpis do KRS nastąpił z dniem 20 stycznia 2015 r., jednak spółka otrzymała informację o tym fakcie dopiero 2 lutego 2015 r. Czy sprawozdanie finansowe za 2014 r. sporządzone w lutym 2015 r. zatytułować należy jako sprawozdanie spółki cywilnej (z informacją o przekształceniu w spółkę jawną), czy spółki jawnej? Czy sprawozdanie wystarczy złożyć do urzędu skarbowego, czy konieczne jest także jego złożenie w sądzie rejestrowym?

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, m.in. w jawną (art. 26 § 4-6 Kodeksu spółek handlowych - Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).

Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa stanowiące majątek wspólny wspólników. Odpowiednio stosuje się art. 553 § 2 i § 3 K.s.h.

Przekształcenie spółki przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w przepisach K.s.h. stanowi jedynie zmianę formy prawnej przy zachowaniu tożsamości podmiotowej. Dlatego też spółka, o której mowa w pytaniu, ma nową firmę (nazwę). Musi ona bowiem uwzględniać wymogi zastrzeżone dla spółek jawnych. Jednak spółka przekształcona ma ten sam NIP i REGON. Zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tą samą spółką, tym samym podmiotem prawa. Przy czym z uwagi na brak podmiotowości spółki cywilnej, w przypadku jej przekształcenia odwołać się należy do sukcesji uniwersalnej praw składających się na wspólny majątek wspólników i zobowiązań związanych z działalnością spółki (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt VI ACa 601/13).

Brak jest przepisów, które wprost określają obowiązki sprawozdawcze spółki w sytuacji, gdy sprawozdanie sporządzane jest po przekształceniu spółki cywilnej w jawną, ale obejmuje rok obrotowy, w którym spółka funkcjonowała cały czas jako spółka cywilna. Okoliczności te mogą sprzyjać rozbieżnym stanowiskom, co do obowiązków spółki.

Wydaje się jednak, że skoro 20 stycznia 2015 r. spółka cywilna stała się spółką jawną, to od tego dnia spółce jawnej przysługują prawa i obowiązki, jakie dotychczas przysługiwały czy ciążyły na wspólnikach (spółce cywilnej). Innymi słowy, obowiązki wspólników/spółki cywilnej, w tym te wynikające z ustawy o rachunkowości, są teraz obowiązkami spółki jawnej. Z tego punktu widzenia słuszne jest stanowisko, że roczne sprawozdanie finansowe, które było sporządzane w lutym (tj. po dniu przekształcenia), jest już sprawozdaniem sporządzanym przez spółkę jawną, choć obejmuje czas, kiedy jeszcze funkcjonowała jako spółka cywilna. Dlatego też w sprawozdaniu należy zamieścić informacje dotyczące przekształcenia, które miało miejsce już po zakończeniu roku obrotowego. Wskazać je można we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. sporządzone przez spółkę jawną należy zatytułować jako sprawozdanie finansowe spółki cywilnej przekształconej z dniem 20 stycznia 2015 r. w spółkę jawną.

Podatnicy (osoby fizyczne) prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania (art. 45 ust. 5 ustawy o pdof, Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Spółka jawna, która sporządza roczne sprawozdanie finansowe, musi je złożyć w sądzie rejestrowym (a contrario art. 2 ust. 2aart. 70a ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).


Koszt złożenia sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami w KRS wynosi 140 zł.


Obowiązek przekazania sądowi rejestrowemu sprawozdania finansowego reguluje art. 69 ustawy o rachunkowości. Wydaje się, że złożenie sprawozdania finansowego do KRS w omawianej sytuacji, o ile sąd rejestrowy przyjmie taką interpretację przepisów, jak została wskazana bądź analogiczną i przyjmie sprawozdanie finansowe do akt rejestrowych, pozwoli uniknąć wzywania do złożenia sprawozdania finansowego bądź przekazania informacji o braku obowiązku jego sporządzenia. Więcej na ten temat jeszcze przed wejściem w życie regulacji pisaliśmy w GP nr 104 z 2014 r., na str. 17 w artykule "Wzrośnie kontrola terminowości składania sprawozdań finansowych do KRS".

Dodać też można, że 20 stycznia 2015 r. jest dla spółki dniem przekształcenia. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień zmiany formy prawnej i otwiera na dzień zmiany formy prawnej. Jednak na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy można tego nie czynić w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.


Faktury wystawione i otrzymane po dacie 20 stycznia 2015 r. zawierają nazwę spółki cywilnej. Czy powinny one być korygowane notami korygującymi?

Przekształcenie, o którym mowa w pytaniu, powoduje przejęcie przez spółkę jawną wszelkich praw i obowiązków podatkowych spółki cywilnej. Wynika to z art. 93a § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


W konsekwencji spółka jawna jest uprawniona do uwzględnienia w swoich rozliczeniach podatku naliczonego, który przysługiwałby do odliczenia spółce cywilnej. Ponadto w deklaracji VAT może rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wygenerowaną w poprzednich okresach rozliczeniowych przez spółkę cywilną.

Tak więc spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia jako następca prawny przekształconej spółki cywilnej jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółkę przekształconą. Prawo do odliczenia przysługuje stosownie do art. 86 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), o ile zakupy związane są z czynnościami opodatkowanymi.

Przy czym należy podkreślić, że w przypadku faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wystawionych po dniu przekształcenia, w których jako nabywcę wskazano spółkę osobową, podatnik, aby skorzystał z prawa do odliczenia, powinien wystawić noty korygujące, którymi zostaną poprawione dane nabywcy.

Natomiast w przypadku, gdy po dacie przekształcenia wystawiono faktury dokumentujące sprzedaż towarów czy usług i jako sprzedawcę wskazano spółkę cywilną, należy wystawić faktury, korygując błędną nazwę sprzedawcy.

Warto w tym miejscu także wskazać na wyrok NSA z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 806/11. Zdaniem Sądu w przypadku faktur wystawionych po dacie przejęcia, gdzie jako nabywcy będą wskazane spółki przejmowane, a otrzymanych przez spółkę przejmującą po tej dacie, spółce tej jako następcy prawnemu tych podmiotów, co do zasady, przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT z tych dokumentów, pod warunkiem jednakże uprzedniego ich skorygowania.

Jak wyjaśnił Sąd, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie pozwala na odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych na podmiot, który już nie istnieje. W takim przypadku, jeśli faktura dokumentuje określone zdarzenie gospodarcze, niezbędne jest prawidłowe uwidocznienie na niej podmiotów istniejących i funkcjonujących w obrocie gospodarczym na dzień jej wystawienia. W razie błędnego określenia nabywcy i wpisania po dniu połączenia spółek prawa handlowego w treści faktury danych nieistniejącej już spółki przejmowanej, niezbędne jest wręcz dokonanie korekty zapisów uwidocznionych na fakturze. Transakcja, zdaniem Sądu, w rzeczywistości dokonywana jest pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane w fakturze, co jest wynikiem błędu co do oznaczenia osoby nabywcy, wynikającego z braku świadomości tego faktu po stronie wystawcy faktury.

Innym sposobem skorygowania błędu w nazwie nabywcy dostarczonego towaru lub wyświadczonej usługi jest wystawienie przez niego noty korygującej. Zarówno zatem sprzedawca, jak i nabywca towarów i usług mają odpowiednie instrumenty prawne, aby skorygować podstawowy dokument dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, jakim jest faktura VAT.

Na koniec warto podkreślić, że przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną nie ma zastosowania art. 14 ustawy o VAT, który zobowiązuje do opodatkowania VAT remanentu likwidacyjnego przy likwidacji spółki cywilnej. Nie występuje tu także odpłatna dostawa towarów ani odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 tej ustawy. Zatem VAT należny przy przekształceniu nie wystąpi.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.