Kodeks spółek handlowych, K.s.h., spółka osobowa, spółka kapitałowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021

Przekształcenie w spółkę i brak sukcesji składki wypadkowej

Prowadzę działalność jako indywidualny przedsiębiorca. Główny przedmiot mojej działalności to produkcja obuwia. Planuję dokonać przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności w spółkę z o.o.


1) Czy w procedurze przekształcenia konieczny jest udział notariusza i biegłego rewidenta?

TAK. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z o.o., akcyjną albo od 1 lipca 2021 r. prostą spółkę akcyjną (spółkę przekształconą). Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową regulują przepisy art. 5841-58413 K.s.h. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Procedura ta jest sformalizowana i wymaga udziału zarówno biegłego rewidenta, jak i notariusza. Wymogi kodeksowe związane z przekształceniem przedsiębiorcy można podzielić na trzy etapy: przygotowawczy, z udziałem biegłego rewidenta i decydujący. Już w pierwszym etapie procedury niezbędny jest udział notariusza. W formie aktu notarialnego musi być bowiem sporządzony plan przekształcenia (art. 5846 K.s.h.). Zawartość planu przekształcenia i jego załączników określa art. 5847 K.s.h. Konieczne jest m.in. sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Poza tym plan ten należy poddać obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy na zasadach wynikających z art. 5848 K.s.h. Przedsiębiorca musi w tym celu złożyć stosowny wniosek do właściwego dla siebie sądu rejestrowego. Podlega on opłacie w kwocie 300 zł. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty podlegające badaniu. Przedsiębiorca może dołączyć do wniosku prośbę o wyznaczenie przez sąd wskazanego przez niego biegłego. Wniosek taki jest uzasadniony, jeżeli przedsiębiorcy zależy na szybszym przejściu tego etapu procedury i z wybranym przez siebie biegłym uzgodni krótki termin sporządzenia opinii. Do wniosku warto dołączyć także dokument potwierdzający zgodę biegłego na jego wyznaczenie do zbadania planu. Sąd nie jest związany taką prośbą. Z reguły jednak wnioski takie są uwzględniane. Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski (pisma) dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS należy składać wyłącznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości (prs.ms.gov.pl). Wynika tak z art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.).

Po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta może nastąpić ostatni etap transformacji prowadzący do uzyskania wpisu do KRS. W jego ramach ponownie niezbędny jest udział rejenta. Formę aktu notarialnego musi mieć bowiem oświadczenie o przekształceniu i akt założycielski spółki z o.o. W razie gdy przedsiębiorca jest w związku małżeńskim, a przedsiębiorstwo jest objęte wspólnym majątkiem małżonków, notariusz może wymagać, aby drugi z małżonków wyraził zgodę na przekształcenie. Zgoda musi być wyrażona w formie aktu notarialnego. Wymóg ten związany jest z regulacjami dotyczącymi zarządu majątkiem wspólnym małżonków i przyjęciem tezy, że przekształcenie jest równoznaczne ze zbyciem przedsiębiorstwa na rzecz spółki (por. art. 37 § 1 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).


2) Czy w przypadku przekształcenia dojdzie do sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

NIE. Przesądziły o tym zmiany przepisów wprowadzone z dniem 18 września 2021 r. Z tym dniem zmieniony został m.in. art. 27 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.). Obecnie wprost stanowi on, że do stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się odrębnych przepisów o sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń, łączenia się lub podziału płatników składek (patrz ramka).

Oznacza to, że od 18 września 2021 r. nieaktualne stało się orzecznictwo sądowe, w którym przyjmowano, że osoba prawna powstała w wyniku połączenia przez przejęcie, przekształcenia, a także spadkobierca płatnika zachowują prawo do opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej obowiązującej osobę, która prowadziła zakład pracy przed przekształceniem (por. np. wyroki SN z dnia: 14 marca 2019 r., sygn. akt II UK 519/17, 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt I UK 358/11, 20 marca 2009 r., sygn. akt II UK 292/08). Obecny stan prawny w tej kwestii potwierdził natomiast stanowisko organu rentowego, że w takich okolicznościach nie można mówić o sukcesji praw.

Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (art. 5842 § 1 K.s.h.). Chodzi tu o prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Spółka przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 5842 § 2 K.s.h.).

Spółka przekształcona wstąpi także w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Stanowi o tym art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Regulacja ta odnosi się do samych praw, a nie obowiązków podatkowych. One obciążają osobę fizyczną (np. jeśli osoba fizyczna ma zobowiązanie dotyczące np. zapłaty VAT, wówczas zobowiązanie to będzie ciążyło na niej), a spółka przekształcona odpowiadać za nie będzie na zasadach właściwych dla osób trzecich (por. postanowienie NSA z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. akt I FSK 1698/19). Stosownie bowiem do art. 112b Ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych art. 93a § 4 i art. 112b Ordynacji podatkowej mają odpowiednie zastosowanie do należności z tytułu składek.

Z kolei odpowiedzialność za długi cywilnoprawne reguluje art. 58413 K.s.h.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.