Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017

Przekształcenie spółki a udzielone przez nią pełnomocnictwa

Nasza spółka z o.o. jest na etapie przygotowywania przekształcenia w spółkę komandytową. Aktualnie spółka w swoich placówkach reprezentowana jest przez pełnomocników. Czy wpis przekształcenia do KRS spowoduje konieczność udzielenia nowych pełnomocnictw?

Przekształcenie spółki a udzielone przez nią pełnomocnictwa
rys. Przekształcenie spółki a udzielone przez nią pełnomocnictwa

Spółka z o.o. może być przekształcona w spółkę komandytową. Spółka z o.o. z chwilą wpisu spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców KRS stanie się spółką komandytową. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 K.s.h.). Zasadę ciągłości podmiotowej spółki przekształcanej reguluje art. 553 K.s.h. Zgodnie z jego § 1 spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W kontekście pytania Czytelników odwołać się też należy do przepisów prawa określających kwestie związane z udzielaniem pełnomocnictw, w szczególności do art. 101 Kodeksu cywilnego. Nie reguluje on wpływu przekształcenia spółki na byt pełnomocnictw. Uznać należy, że trwają one nadal (zob. też art. 94art. 96 K.p.c. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). Zasada ta nie dotyczy jednak prokury. Zgodnie bowiem z art. 1097 § 2 K.c. prokura wygasa m.in. wskutek przekształcenia przedsiębiorcy.

Przytoczone reguły mają zastosowanie także na gruncie spraw, do których zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej. Przy tym podstawą prawną ich stosowania może być art. 138o Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), a przed 1 stycznia 2016 r. art. 137 § 4 Ordynacji podatkowej). Na jego podstawie w zakresie nieuregulowanym przez przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Według drugiego poglądu o kontynuacji pełnomocnictw przesądzają regulacje art. 553 K.s.h. i art. 93a Ordynacji podatkowej. Do tych przepisów odwołał się NSA w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1121/12. NSA stwierdził, że w ich świetle podmiot przekształcony jest kontynuatorem bytu i działalności podmiotu przekształcanego. Istotą przekształcenia jest bowiem jedynie zmiana formy prawnej danego podmiotu. W konsekwencji spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki, jakie miała spółka przekształcana. Spółka przekształcona kontynuuje działalność spółki przekształcanej i staje się stroną - na zasadzie kontynuacji - wszelkich stosunków prawnych spółki przekształcanej. Dotyczy to także udzielonych przed przekształceniem pełnomocnictw, które zachowują moc (oczywiście przy założeniu, że nic innego nie wynika z ich treści lub późniejszych czynności prawnych), wiążą i są skuteczne w takim samym zakresie, w jakim były skuteczne przed przekształceniem.

Do rozważenia przez władze spółki pozostaje kwestia czy pełnomocnikom zostaną wydane nowe dokumenty pełnomocnictw uwzględniające nowe dane spółki po przekształceniu (tj. nową nazwę - por. art. 554 K.s.h. czy nowy numer KRS, nie zmieniają się natomiast NIP i REGON) czy też pełnomocnicy będą potwierdzać swoje umocowanie za pomocą odpisu z KRS (bezpłatnego wydruku mającego moc dokumentu urzędowego, tj. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS). W dziale 1, w rubryce 6 zamieszczone są informacje dotyczące przekształcenia.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60