Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

1) Jestem jednoosobowym przedsiębiorcą, posiadam wpis do CEIDG. Zamierzam przekształcić formę prowadzonej działalności w spółkę z o.o. (moja działalność nie jest duża). Zatrudniam 20 osób. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy przeprowadzając procedurę przekształcenia niezbędna będzie opinia biegłego rewidenta dotycząca planu przekształcenia?

Tak. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z o.o. albo akcyjną (art. 551 § 5 K.s.h.). Procedurę przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową regulują przepisy art. 5841-58413 K.s.h. Jej etapy określa art. 5845 K.s.h. Jednym z nich jest sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Treść planu i wymagane do niego załączniki wskazuje art. 5847 K.s.h. Plan ten musi mieć formę aktu notarialnego. Po jego sporządzeniu, plan przekształcenia musi zostać poddany obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W przypadku przekształcenia indywidualnego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wymóg ten dotyczy każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości (rozmiarów) prowadzonej przez niego działalności. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wskazują żadnych okoliczności, które pozwalałyby na uniknięcie tego wymogu. Wyjątkowo jedynie w przypadku przekształcenia spółki jawnej albo partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, w inną spółkę osobową przekształcenie może przebiegać w uproszczony sposób. Nie ma wówczas potrzeby sporządzania planu przekształcenia ani poddania go badaniu przez biegłego rewidenta. Stanowi o tym art. 582 K.s.h. Pamiętać jednak należy, że przepis ten nie ma zastosowania do transformacji indywidualnego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Przedsiębiorca musi więc złożyć do sądu rejestrowego właściwego ze względu na swoją siedzibę wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu zbadania planu przekształcenia (zob. art. 5848 K.s.h.). Wniosek ten podlega opłacie w kwocie 300 zł. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty podlegające badaniu. Po złożeniu wniosku sąd wyznacza biegłego rewidenta, zakreślając mu termin do sporządzenia opinii, nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia wyznaczenia. Biegły swą opinię wraz z planem przekształcenia składa następnie zarówno sądowi, jak i przedsiębiorcy.


WAŻNE:
Wynagrodzenie biegłego określa sąd, ale za jego pracę płaci osoba dokonująca transformacji.


Przedsiębiorca, aby sprawnie przebrnąć przez ten etap procedury, może uzgodnić z wybranym przez siebie biegłym krótki termin sporządzenia opinii, ewentualnie także wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku do wniosku o wyznaczenie biegłego należy dołączyć pisemną prośbę o wyznaczenie przez sąd wskazanego przez wnioskodawcę biegłego, ewentualnie prośba ta może być uwzględniona już w treści wniosku. Warto także, aby ze składanych do sądu dokumentów wynikało, że dany biegły zgodził się na przeprowadzenie badania. W tym celu można załączyć do wniosku np. własnoręcznie podpisane przez biegłego jego oświadczenie w tej kwestii. Sąd rejestrowy nie jest związany taką prośbą. Zazwyczaj jednak sądy akceptują takie rozwiązanie. W takim przypadku warto także dokonać wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego i do wniosku dołączyć dowód wpłaty.

Dopiero po otrzymaniu opinii biegłego w sprawie planu przekształcenia może nastąpić decydujący etap przekształcenia. W jego ramach przedsiębiorca składa oświadczenie o przekształceniu. Poza wspomnianym oświadczeniem przedsiębiorca musi podpisać także akt założycielski jednoosobowej spółki z o.o. albo akcyjnej. Dokumenty te muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Konieczne jest także powołanie członków organów spółki, tj. w szczególności zarządu. W praktyce czynności te mają miejsce najczęściej jednego dnia przy udziale rejenta (art. 5845 pkt 2-4 K.s.h.).


2) Czy mój wpis w CEIDG zostanie automatycznie wykreślony po wpisie spółki do KRS?

Kluczowym wymogiem procedury przekształcenia jest uzyskanie wpisu spółki przekształconej do KRS. Następnie już zarząd spółki zobowiązany jest ogłosić o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stosownie do treści art. 58412 K.s.h. Dodatkowo, od 19 maja 2016 r. przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG. Choć przepisy K.s.h. sugerują jeszcze, że właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z CEIDG (por. art. 5841 § 1 zd. 2 K.s.h.), to aktualnie co innego wynika z przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Została ona bowiem znowelizowana z dniem 19 maja 2016 r. W szczególności uchylony został art. 34 ust. 2 pkt 1a tej ustawy. Przewidywał on wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Analizując aktualną treść przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stwierdzić należy, że wpisowi do CEIDG podlega m.in. informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została ona zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG ("nowy" art. 25 ust. 1 pkt 18a ww. ustawy). Wpisowi do CEIDG podlega także informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową (art. 25 ust. 1 pkt 15a ww. ustawy). Stosownie do treści art. 31 ust. 4 tej ustawy, informację tę Centralna Informacja KRS (CI KRS) zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS spółki powstałej wskutek przekształcenia indywidualnego przedsiębiorcy.

W aktualnym stanie prawnym pomimo przekazania powyższej informacji do CEIDG przez CI KRS przekształcany przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie. Aby było to możliwe, wprowadzono stosowne zmiany do druku CEIDG-1.

Aktywne druki i formularze Wzór wniosku CEIDG-1 dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Warto także dodać, że wspomniany art. 5841 K.s.h. być może w niedługim czasie zostanie znowelizowany. Minister Gospodarki opracował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Według tego projektu, art. 5841 K.s.h. ma otrzymać następujące brzmienie: "Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia)." W razie wejścia w życie tej regulacji, z K.s.h. zniknie zbędne postanowienie, że właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z CEIDG. Ponadto stracić ma moc regulacja, według której sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia. Projekt ten na dzień oddania tego numeru BI do druku jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego.

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.