Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018

Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z o.o.

Indywidualna działalność może być przekształcona w spółkę z o.o. w ramach procedury uregulowanej w przepisach K.s.h. Może z niej skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania czy rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. z o.o. albo akcyjną (art. 551 § 5 K.s.h.). Procedurę przekształcenia regulują przepisy art. 5841-58413 K.s.h.

Skutki przekształcenia

Konsekwencje transformacji określa m.in. art. 5842 K.s.h. Zgodnie z jego § 1 spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Chodzi tu o prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Przekształceniu ulega bowiem nie sam podmiot, lecz przedmiot jego działalności, tj. prowadzone przez niego przedsiębiorstwo (por. postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II CZ 94/15).

Spółka przekształcona wstąpi także w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulacja ta ma odpowiednie zastosowanie do należności z tytułu składek. Z kolei odpowiedzialność za zaległości podatkowe/składkowe związane z prowadzoną działalnością reguluje art. 112b Ordynacji podatkowej, a za długi cywilnoprawne art. 58413 K.s.h.

Co ważne, osoby planujące transformację mają prawo wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (por. wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2630/12). Spółka z o.o. powstała w ramach procedury przekształcenia będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Etapy transformacji

Wymogi kodeksowe związane z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę wymienione są w art. 5845 K.s.h. W praktyce jednak można je ująć jako elementy trzech etapów przekształcenia: przygotowawczego, z udziałem biegłego i decydującego.

W pierwszym ma miejsce sporządzenie planu przekształcenia, a zwłaszcza załączników do niego (patrz ramka). Plan przekształcenia musi być sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 5846 K.s.h.). Odstęp czasowy między sporządzeniem sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia a dniem, w którym notariusz będzie sporządzał akt notarialny obejmujący plan przekształcenia nie może przekraczać miesiąca. Dlatego jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia warto ustalić termin sporządzenia planu przekształcenia, aby rejent miał czas na zbadanie dokumentów pod kątem ich zgodności z prawem.

Badanie planu przez biegłego

Plan przekształcenia musi być podany obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy na zasadach wynikających z art. 5848 K.s.h. Przedsiębiorca musi w tym celu złożyć stosowny wniosek do właściwego dla siebie sądu rejestrowego. Podlega on opłacie w kwocie 300 zł. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty podlegające badaniu.

Przedsiębiorca może dołączyć do wniosku prośbę o wyznaczenie przez sąd wskazanego przez niego biegłego. Wniosek taki jest uzasadniony, jeżeli przedsiębiorcy zależy na szybszym przejściu tego etapu procedury i z wybranym przez siebie biegłym uzgodni krótki termin sporządzenia opinii. Do wniosku warto dołączyć także dokument potwierdzający zgodę biegłego na jego wyznaczenie do zbadania planu, a także zaliczkę na poczet jego wynagrodzenia (zob. art. 5848 § 4-5 K.s.h.). Sąd nie jest związany taką prośbą. Z reguły jednak wnioski takie są uwzględniane.

Decydujący etap przekształcenia

Po zakończeniu badania przez biegłego może nastąpić ostatni etap transformacji prowadzący do uzyskania wpisu do KRS. W jego ramach powinno dojść do złożenia oświadczenia o przekształceniu (art. 5849 K.s.h.), podpisania aktu założycielskiego spółki z o.o. oraz powołania członków organów spółki. Pierwsze dwa dokumenty wymagają formy aktu notarialnego. Akt założycielski spółki podlega PCC według stawki 0,5% od wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS oraz wysokość wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu notarialnego obejmującego akt założycielski. Rozliczeniem PCC powinien zająć się notariusz. Zobowiązany jest on pobrać podatek i przekazać go do urzędu skarbowego.

W razie gdy przedsiębiorca jest w związku małżeńskim, a przedsiębiorstwo jest objęte wspólnym majątkiem małżonków, wówczas notariusz może wymagać, aby drugi z małżonków wyraził zgodę na przekształcenie. Wymóg ten związany jest z regulacjami dotyczącymi zarządu majątkiem wspólnym małżonków i przyjęciem tezy, że przekształcenie jest równoznaczne ze zbyciem przedsiębiorstwa na rzecz spółki (por. art. 37 § 1 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).

Rejestracja w KRS

Po sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów można kompletować wniosek o wpis do KRS. Podlega on opłatom na łączną kwotę 600 zł (500 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG). Poza tym już po wpisie zarząd zobowiązany jest dodatkowo zamieścić w MSiG ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy (art. 58412 K.s.h.). Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą. Będzie to dzień przekształcenia. Z tym dniem osoba fizyczna - przedsiębiorca przekształcany stanie się wspólnikiem spółki przekształconej. Spółka uzyska nowy NIP i REGON. Po wpisie do KRS trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym NIP-8. Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. dla celów ZUS jest traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Powinien on dokonać zgłoszenia siebie do odpowiednich ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego lub tylko zdrowotnego) oraz jako płatnik składek.

Wpis do KRS wieńczy procedurę transformacji. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać o złożeniu wniosku o wykreślenie z CEIDG.

O zmianie formy prowadzenia działalności należy zawiadomić m.in. kontrahentów, banki, sąd wieczystoksięgowy (o ile w skład przedsiębiorstwa wchodziła nieruchomość czy prawo wieczystego użytkowania), a także pracowników. O wątpliwościach prawnych co do obowiązków wobec pracowników w razie przekształcenia indywidualnej działalności w spółkę pisaliśmy w GP nr 65 z 2016 r., na str. 17.

Wymogi dotyczące sporządzenia planu przekształcenia

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Do planu przekształcenia należy dołączyć:

1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
2) projekt aktu założycielskiego (statutu),
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Sprawozdanie to musi być sporządzone niezależnie od rodzaju dokumentacji prowadzonej przez przedsiębiorcę (zob. art. 5847 § 3 K.s.h.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

www.KodeksSpolek.pl - Przekształcanie spółek:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.